Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement is een document om een goede verstandhouding te creëren tussen ouders en opvang. Het geeft een verduidelijking van onze werking en welke rechten en plichten wij ter harte nemen en wat wij van de ouders verwachten. Dit huishoudelijk reglement is van toepassing op al onze kindjes, ouders en organisatie.

Dit reglement is ook na te lezen via onze website, bij onduidelijkheden kan je ons steeds telefonisch of via e-mail contacteren.

 • DOELGROEPOMSCHRIJVING

Het kinderdagverblijf verzorgt dagopvang in groep voor kinderen van 0 tot 3 jaar. Het gaat om een regelmatige opvang voor volle en halve dagen. De dienstverlening omvat de verzorging en de opvoedkundige begeleiding van de kinderen.

 • VERZEKERINGEN

Het kinderdagverblijf is voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid verzekerd bij Fidea verzekeringen, Baloise Belgium nv, Verzekeringsonderneming met codenr. 0096, maatschappelijke zetel: City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen.

 

 • GEGEVENS OVER DE ORGANISATOR EN DE KINDEROPVANGLOCATIE

De organisator van de kinderopvanglocatie is:

’t Schommelpeirt BV

0747.860.892

Heidestraat 69 bus A

9200 Appels

info@tschommelpeirt.be

Organisator Carolien Sanstra: 0497 46 77 62

De kinderopvanglocatie

’t Schommelpeirt

Heidestraat 69 bus A

9200 Appels

Verantwoordelijke Katrien Dierick: 0485 92 60 83

verantwoordelijke@tschommelpeirt.be

Openingsdagen en – uren

Maandag        7u00 tot 18u00

Dinsdag           7u00 tot 18u00

Woensdag      7u00 tot 18u00

Donderdag     7u00 tot 18u00

Vrijdag             7u00 tot 18u00

Sluitingsdagen

Onze sluitingsdagen zijn de officiële feestdagen en de bijhorende brugdagen en er wordt geen collectieve vakantie ingelast. De officiële feestdagen en de bijhorende brugdagen worden in een overzicht in december aan de ouders bezorgd.

 1. HET OPNAMEBELEID

In ons opnamebeleid maken we geen onderscheid op grond van cultuur, maatschappelijle afkomst, nationaliteit, geslacht, geloof of levensovertuiging en staat het kind centraal.

Contactgegevens van Kind en Gezin

Kind en Gezin

Hallepoortlaan 27

1060 Brussel

Telefoonnummer Kind en Gezin-lijn: 078 150 100

Via het contactformulier op de website van Kind en Gezin: http://www.kindengezin.be/formulieren/contact.jsp

 

 1. HET BELEID

Wat voor ons heel belangrijk is, is het welbevinden van uw kind alsook zijn/haar gezondheid. Hiervoor doen wij voor onze maaltijden beroep op lokale ondernemingen die instaan voor verse producten. Voor het welbevinden van uw kindje gaan wij zorgen voor een inspirerende en leuke omgeving met frequent wisselend en uitdagend speelgoed. Zo kunnen we de kindjes stimuleren om steeds nieuwe stapjes te maken.

 

 1. DE PRIJS

Per volledige dag wordt een bedrag van 29,00 euro (vanaf 5 uur) aangerekend, per halve dag is dit 16,00 euro (tot 5 uur). In deze prijs zit inbegrepen:

 • Opvang door gekwalificeerde verzorgsters
 • Eten en drinken, wij werken met lokale verse producten. De maaltijden worden dagelijks vers bereid
 • Pedagogisch plan aangepast naar de leeftijd van het kindje
 • Basis verzorgingsproducten
 • Knutselwerkjes bij speciale gelegenheden
 • Heen-en weer schriftje

Wat dien je zelf nog mee te brengen:

 • Luiers
 • Flessen gevuld met water + poeder in doseerdoosjes of borstvoeding
 • Speciale verzorgingsproducten bvb. Daktozin
 • Tut + knuffel
 • Fysiologisch water

 1. INSCHRIJVING EN OPNAME (VOORRANG)

De inschrijving vindt plaats op het moment dat de inschrijvingsovereenkomst werd ingevuld en een waarborg van 250,00 euro werd betaald. De waarborg wordt terugbetaald bij beëindiging van het contract, na het betalen van alle facturen en bij het naleven van de opzegbepalingen: minstens 3 maand vóór het beëindigen van de opvang opzeggen. Bij niet-naleving van het reglement of de inschrijvingsovereenkomst wordt de borg ingehouden of zal een eventueel openstaand saldo van de borg ingehouden worden.

Voor het wenmoment wordt er een kindfiche opgemaakt, hierop wordt een foto geplaatst van het kindje en beide ouders plus eventuele plusouders. Bijkomende gegevens i.v.m. dokter, allergieën e.d. worden op deze fiche geplaatst. De fiche wordt ingevuld bij inschrijving.

Voorrang wordt gegeven aan broertjes of zusjes van de kindjes die reeds in de kinderopvang verblijven, ook kindjes van personeelsleden krijgen voorrang. Kindjes die niet meteen kunnen ingeschreven worden kunnen op de wachtlijst geplaatst worden. Zodra er een plaats vrijkomt worden eerst de ouders van de wachtlijst aangesproken.

 1. BRENGEN EN HAALMOMENTEN

Het kindje kan gedurende de ganse dag gebracht en gehaald worden. Tijdens het verblijf van het kind hebben de ouders dagelijks, zowel bij het brengen en afhalen als bij bezoek, beperkte toegang tot de leefruimte van het kind (dit om hygiënische redenen).  Tijdens de middagrust tussen 12.00u en 14.00u vragen wij extra aandacht voor de stilte. Tot 18.00u kunnen de kinderen worden afgehaald. Er wordt aangedrongen om de kindjes tijdig te komen ophalen. Bij laattijdige ophaling wordt een boete aangerekend.

Als iemand anders het kindje komt afhalen dan de ouders, wordt gevraagd om de verantwoordelijke daarvan op de hoogte te brengen. Als een bepaalde ouder het kindje niet mag ophalen wordt een schriftelijk en gerechtelijk bewijs gevraagd.

 1. VOEDING

Afhankelijk van het tijdstip en de duur van de aanwezigheid van het kindje in de opvang verstrekt het kinderdagverblijf een warm middagmaal en fruit(pap).

In de kinderopvang mag men ook een meegebracht ontbijt eten, zodat de kindjes niet te vroeg thuis moeten eten, met uitzondering van de flesvoeding. De eerste fles wordt thuis aangeboden. Water wordt voorzien door het kinderdagverblijf. Water van thuis uit is ook toegelaten.

 • De kinderen kunnen ontbijten tot 08u30;
 • Het middagmaal wordt genuttigd tussen 11u00 en 12u00;
 • De kinderen die nog fruitpap eten krijgen dit om 15u00, anders een stuk fruit met een dessertje.

De maaltijden worden huisbereid. Voor dieetvoeding is een specifiek attest van een dokter of diëtist nodig. Indien uw kind een glutenallergie heeft, gelieve dan zelf glutenvrije koekjesmeel te voorzien. Flesvoeding wordt meegebracht door de ouders en moet voorzien zijn van naam. Indien deze in verdeeldoosjes zit moet hierop de hoeveelheid staan.

Afgekolfde moedermelk moet voorzien zijn van naam en afkolfdatum en wordt afgegeven aan de kinderverzorgster. Deze wordt bewaard in de koelkast.

Tijdens de eerste 6 levensmaanden dringen we erop aan dat de flesjes dagelijks gesteriliseerd worden. U brengt dus 3 flesjes mee per dag en deze worden thuis uitgewassen en gesteriliseerd.

Fruitpap wordt dagelijks vers bereid.

Er wordt geen voeding meegegeven van de opvang naar huis.

 1. KLEDIJ EN VERZORGING

Elk kind heeft een eigen plaatsje met naam om persoonlijke spulletjes in op te bergen. Opdat uw kind gemakkelijker zou slapen, vragen wij u een knuffel en eventueel een fopspeen genaamtekend mee te brengen en in het kastje of het daarvoor bestemde doosje te leggen. Ook de reservekledij die in de opvang blijft liggen vragen we te naamtekenen. Dit wordt best ook gedaan bij de Maxi-Cosi die in het kinderdagverblijf achterblijft.

De jassen en bijhorende kledij (sjaal, muts, handschoenen, enz….) die aan de kapstokken hangen MOETEN voorzien zijn van een naam. De opvangvoorziening is niet verantwoordelijk voor verdwenen kledij of spullen.
Basis verzorgingsproducten zijn aanwezig in het kinderdagverblijf en hoeven dus niet door de ouders meegebracht te worden, tenzij zij erop staan specifieke producten te gebruiken.

 1. ZIEKTE OF ONGEVAL VAN HET KIND

In de infofiche wordt er genoteerd in samenspraak met de ouders vanaf wanneer de ouders bij ziekte worden gecontacteerd. Bij ziekte worden eerst de ouders verwittigd, hier bekijken we of er mogelijkheid is dat er iemand het kindje kan ophalen. Carolien Sanstra is verpleegkundige en kan indien nodig de situatie bekijken en evalueren.

Licht zieke kinderen kunnen in het kinderdagverblijf terecht. De begeleider/ verantwoordelijke houdt toezicht op het verder verloop van het ziekteproces en kan voorgeschreven medicatie laten toedienen. De te nemen medicatie dient persoonlijk door de ouders afgegeven te worden aan de verzorgster die het onthaal doet en moet duidelijk genaamtekend zijn. Alle medicatie die moet toegediend worden moet vergezeld zijn van een bijhorend voorschrift van de dokter. Geneesmiddelen die vrij verkrijgbaar zijn dienen begeleid te worden met toedieningswijze van de apotheker. Op dit voorschrift staat ook de datum, hoeveelheid, toedieningswijze en tijdsduur van de toe te dienen medicatie vermeld.
Wegens tijdsgebrek zijn we soms niet in de mogelijkheid om aerosol te geven aan uw kindje. Als deze dan toch is toegediend (max. 1 dosis per dag) zal dit vermeld staan in het dagoverzicht. Aerosoltoestellen die schade lijden in het kinderdagverblijf vallen niet te onzen laste.

Als u tijdens de nacht of ochtend vaststelt dat uw kind niet naar de opvang kan komen, gelieve de verantwoordelijke hiervan op de hoogte te stellen.
Als wij een begin van ziekte vaststellen (bv. Koorts vanaf 38,5°C), wordt u daarvan onmiddellijk telefonisch verwittigd. In geval van koorts en van overdraagbare aandoeningen, die een risico inhouden voor de gezondheid van de andere kinderen, zullen wij u vragen uw kind tijdelijk niet naar het kinderdagverblijf te brengen. Bij overdraagbare aandoeningen vastgesteld door de arts moet het kinderdagverblijf dadelijk ingelicht worden. Het kind mag pas terugkomen naar de opvang wanneer de arts het kind genezen verklaart. Dit wordt gestaafd door middel van een doktersattest.

Lijst met ziektetekenen waarbij een kind zeker niet zal worden opgevangen:

 • diarree (Wanneer het kind meer dan 2 x achtereenvolgend diarree heeft in de opvang zal u gecontacteerd worden om uw kind te komen halen)
 • braken, met algemeen ziek zijn
 • zeer zware hoest, met algemeen ziek zijn
 • koorts (>39.00°) met andere ziektesymptomen
 • luizen
 • overdraagbare aandoeningen
 • elk kind dat wegens ziekte zoveel aandacht vraagt dat de gezondheid en/of de veiligheid van de andere kinderen niet meer gegarandeerd kan worden.

Als wij tijdens de opvang één van de beschreven ziektetekenen vaststellen worden de ouders daarvan onmiddellijk telefonisch verwittigd. Wanneer de ouders en de behandelende arts niet te bereiken zijn, zal de verantwoordelijke zo nodig zelf een arts roepen. De artsen waarmee vanuit de kinderopvang wordt samengewerkt zijn Dokter Huys en Dokter Gravez. De dokter kan door ons betaald worden, dit wordt nadien door gefactureerd naar de ouders via de maandelijkse factuur. Samen met de ouders en/of arts zal de verdere aanpak besproken worden. In de meeste gevallen zullen we de ouders vragen hun kind zo snel mogelijk op te halen. Het is uiteindelijk het kinderdagverblijf dat beslist of het kind in de opvang mag blijven of niet, rekening houdend met het belang van de andere opgevangen kinderen en de extra werkbelasting die de zorg van het zieke kind met zich meebrengt.

In medische noodsituaties of bij ongeval doet het kinderdagverblijf beroep op de dokter of de dienst 112. De ouders worden onmiddellijk telefonisch verwittigd.
Indien uw kind nood heeft aan bepaalde medische zorgen bv. Kinesitherapie, dan kan de kinesist op afspraak de zorgen toedienen in het kinderdagverblijf.

Als ouders op de hoogte zijn van medische problemen van hun kind die een gevaar zouden kunnen betekenen voor een begeleider of die een bijzondere waakzaamheid van de begeleider vergen, worden zij gevraagd deze te signaleren.

Bij ongeval van het kind is het afhankelijk van de graad van het ongeval anders kan Carolien Sanstra, verpleegkundige dit komen evalueren en worden de ouders gecontacteerd.

Crisisprocedure:

Indien het een ernstig ongeval is wordt er beroep gedaan op de ambulance en zal het kindje overgebracht worden naar het ziekenhuis AZ Sint Blasius te Dendermonde. De ouders worden hiervan op de hoogte gebracht en worden verwacht om zich naar het ziekenhuis te verplaatsen. De organisator, verantwoordelijke of begeleider blijft bij het kindje zolang er geen ouders ter plaatse zijn.

Onze medewerkers kennen de procedure en hebben een aantoonbare kwalificatie voor het levensreddend handelen bij baby’s en kleine kinderen.

Bereikbaarheid van de kinderopvanglocatie in noodgevallen.

Binnen de openingsuren kan u contact opnemen met Katrien Dierick via het nummer 0485 92 60 83. Buiten de openingsuren kan u contact opnemen met Carolien Sanstra via het nummer 0497 46 77 62.

 1. HET GEBRUIK VAN MEDICATIE

In de infofiche wordt er genoteerd vanaf wanneer er koortswerende middelen mogen toegediend worden. Medicatie anders dan koortswerende middelen dienen voorgeschreven te zijn door de behandelende geneesheer, hiervan dient er een kopie van het voorschrift en instructies doorgegeven te worden.

Voor een kindje met een monitor voor cardiorespiratoir toezicht of met bepaalde op te volgen zaken zoals temperatuur of stoelgang dienen er schriftelijke instructies van de behandelende arts te zijn.

 1. VEILIGHEID EN BEGELEIDING BIJ EVENTUELE VERPLAATSINGEN

Wanneer er verplaatsingen worden gepland worden de ouders op voorhand verwittigd van procedure, veiligheid en begeleiding.

 1. AFWEZIGHEID VAN HET KIND

Afwezigheidsdagen

 • Kinderen die 5/5 komen hebben recht op 20 dagen.
 • Kinderen die 4/5 komen hebben recht op 16 dagen. Pro rata per maand volgens opvangplan.

Deze dagen zijn niet te betalen en omvatten zowel ziektedagen zonder attest, respijt en verlof. De brugdagen waarop de kinderopvang gesloten is tellen hier echter niet in mee net zoals ziekenhuisopnames mits voorlegging opnamebewijs en ziektes met attest.
Wanneer de afwezigheidsdagen opgebruikt zijn wordt een vergoeding van €15 aangerekend per volle dag en 9 euro per halve dag.

 1. WENMOMENT

Het gezin heeft het recht om het kind te laten wennen in de kinderopvanglocatie, dit bij de start van de opvang of na een lange afwezigheid van het kind. Een wenmoment voor het kind kan op voorhand ingepland worden. Kinderen die voor de eerste keer naar een opvang gaan genieten van een gratis wenmoment.

 

dag 1: samen met een ouder tijdens het bespreken van de gewoonten

dag 2: halve dag zonder een ouder met minimum één voeding

dag 3: een hele dag zonder ouder

 1. TOEGANG TOT ALLE RUIMTES WAAR HET KIND OPGEVANGEN WORDT

Het gezin heeft het recht op toegang tot alle ruimtes waar het kind opgevangen wordt.

De inschrijving van het kindje wordt ingepland op een moment dat de kinderopvang gesloten is. Zo is het mogelijk om de ouders een rondleiding door de verschillende ruimtes te geven. Zo wordt de werking niet verstoord en kunnen we de ouders een professionele uitleg geven omtrent de verzorging van hun kindje.

 1. KLACHTEN

De gezinnen hebben het recht om klachten te uiten.

Bij voorkeur geeft het gezin eerst zijn klacht door aan de organisator van de kinderopvanglocatie, deze klacht kan via e-mail bezorgd worden aan de administratieve dienst via het e-mailadres administratie@tschommelpeirt.be. Zo is het voor ons mogelijk om deze klacht te bekijken en stappen te ondernemen.

Het gezin kan ook klacht indienen bij:

Kind en Gezin

Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel

e-mail: klachtendienst@kindengezin.be

telefoonnummer klachtendienst 02 533 14 14

Voor een klacht over de privacy van persoonsgegevens: https://www.privacycommission.be/nl/contact

 1. PRIVACY

Naleving van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer overeenkomstig de reglementering van de Vlaamse overheid voor de erkende kinderdagverblijven, legt het kinderdagverblijf een individueel dossier aan voor alle opgevangen kinderen. Dit bevat ondermeer administratieve gegevens over het kind, de ouders en het gezin, en medische gegevens van het kind. Voor zover ze van belang zijn voor de opvang kunnen in het dossier ook sociale gegevens en medische inlichtingen van andere gezinsleden dan het opgevangen kind opgenomen worden. Het kinderdagverblijf kan de informatie opvragen en opslaan bij de inschrijving en gedurende de hele opvangperiode. Dit opvragen en/of verwerken van persoonsgegevens valt onder de ‘privacywet’ van 08.12.1992.

Het kinderdagverblijf vraagt deze inlichtingen om aan de administratieve verplichtingen van de toezichthoudende overheid, Kind en Gezin, en andere subsidiërende overheden te kunnen voldoen en om elk kind de best mogelijke opvang en begeleiding te kunnen bieden. Het kinderdagverblijf verbindt er zicht toe alleen gegevens te registeren en te verwerken die deze doelen dienen.

De verstrekte informatie wordt met de geëigende discretie behandeld. Alleen de sociaal verpleegkundige heeft rechtstreeks toegang tot de administratieve en sociale gegevens. Zij beheert het dossier en houdt toezicht op het concrete gebruik.

De ouders kunnen, via een vraag aan de verantwoordelijke, de gegevens die betrekking hebben op henzelf, hun kind en/of hun gezin op elk moment van de opvang van hun kind in het kinderdagverblijf inzien en indien nodig verbeteren of overbodige informatie, die het doel niet dient, laten schrappen.

Het kinderdagverblijf maakt de verzamelde administratieve en/of financiële gegevens uitsluitend over aan Kind en Gezin en andere subsidiërende overheden.

Op vraag van de ouders of in medische noodsituaties kan het kinderdagverblijf medische en sociale informatie doorgeven aan de behandelende arts of andere zorgverleners die het kind en het gezin begeleiden. Alle medewerkers van het kinderdagverblijf zijn gebonden door de verplichting om het stilzwijgen te bewaren Zij zullen geen informatie over het kind en/of bijzonderheden van zijn opvang in het kinderdagverblijf aan derden overmaken.

Indien er speciale noden zijn die aandacht van de verzorgers extra nodig heeft mogen deze door de ouders op papier meegedeeld worden. De ouders geven hiermee ook toestemming deze in de ruimte op een niet van buitenaf zichtbare plaats te hangen.

Het kinderdagverblijf neemt foto’s van de spelende kinderen. Door ondertekening van het addendum ‘toestemming voor beeldmateriaal’ wordt er toestemming gegeven voor het gebruik van de foto’s voor media, groepsfoto’s, individuele foto’s, interne vorming en stagelopende leerlingen voor schoolopdrachten.

 1. MODALITEITEN BIJ WIJZIGING REGLEMENT

Wijzigingen worden bekend gemaakt via een addendum dat aan de ouders wordt bezorgd en zal ook beschikbaar zijn op onze website. Als het huishoudelijk reglement wijzigt in het nadeel van de contracthouder, dan heeft hij het recht om de schriftelijke overeenkomst op te zeggen zonder enige schade- of opzeggingsvergoeding. Dit moet binnen de twee maanden na de kennisname van de wijziging gebeuren.

 1. RECHTERLIJKE BEVOEGDHEID

Alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan dit huishoudelijk reglement en/of inschrijving zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde.

Deze versie werd laatst geüpdatet op 20 september 2021.